Wyniki MPP - Monitoring Ptaków Polski

Szczegółowe wyniki Monitoringu Ptaków Polski dostępne są na Portalu Mapowym GIS. Portal mapowy zawiera interaktywne mapy oraz wyszukiwarkę wyników pozwalające na zapoznanie się z wynikami Monitoringu Ptaków Polski.

Otwórz Portal mapowy MPP

Otwórz Portal Mapowy MPP

Podkład mapy i wyświetlanie warstw tematycznych

Mapa składa się z podkładu oraz z warstw wektorowych przedstawiających powierzchniowe formy ochrony przyrody, podział administracyjny i leśny kraju oraz powierzchnie próbne, na których prowadzone są liczenia w ramach poszczególnych programów MPP.

Domyślne ustawienie składa się z podkładu topograficznego, warstwy przedstawiającej Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 oraz dwóch warstw z powierzchniami monitoringowymi (Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych i Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków).

Użytkownik ma możliwość zmiany elementów widocznych na mapie. Włączanie i wyłączanie warstw odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola w menu „Lista warstw”, zaś zmiany widocznego podkładu dokonać można wybierając opcję w „Galerii podkładów”.

Zaznaczanie poszczególnych programów w menu „Lista warstw” powoduje wyświetlanie na mapie wszystkich powierzchni, które były kontrolowane w ramach tych programów przynajmniej w jednym sezonie. Kliknięcie w powierzchnię monitoringową widoczną na mapie powoduje wyświetlenie tabeli z wynikami z tej powierzchni w poszczególnych sezonach. Widoczne są wyniki surowe dla każdej przeprowadzonej kontroli (kolumna „Kontrola”) oraz wyniki zagregowane dla poszczególnych sezonów (kolumna „Wyniki”).

Wyszukiwarka wyników

Wyniki MPP dla poszczególnych gatunków oraz programów dostępne są przez menu „Wyszukiwarka”, natomiast podgląd szczegółowych wyników dla konkretnych powierzchni jest widoczny po kliknięciu w daną powierzchnię widoczną na mapie interaktywnej.

Po wybraniu filtrów można poprzez wyszukiwarkę wyeksportować wyfiltrowane dane do plików w formacie .csv, .xlsx, .pdf, co się odbywa przez kliknięcie odpowiedniego przycisku (np. „Eksport [csv]”). Wyniki można również pobrać w postaci plików wektorowych w systemie GIS (shapefile). Eksport do plików .shp odbywa się po wyświetleniu wyników na mapie (przycisk „Pokaż na mapie”) i ponownym wejściu w wyszukiwarkę, w której aktywują się przyciski „Eksport danych surowych” i „Eksport danych zagregowanych”, którymi wybieramy rodzaj danych .shp. Dane surowe są to szczegółowe wyniki każdej kontroli, zawierające daty kontroli i stwierdzone przez obserwatora w terenie liczebności poszczególnych gatunków na powierzchni/transekcie/punkcie (w zależności od metodyki programu). Dane zagregowane zawierają liczebności gatunku dla całej powierzchni w sezonie (w zależności od programu może to być liczba par lęgowych, liczba gniazd, liczba osobników itp.); z danych zagregowanych wylicza się na przestrzeni lat trendy liczebności gatunku.

Wyszukiwarka zawiera dwie zakładki („Gatunki” i „Programy”). W obu istnieje możliwość czasowego i przestrzennego filtrowania wyników:

Gatunki. Wyświetla dane dotyczące zmian liczebności wszystkich gatunków docelowych poszczególnych monitoringów – w formie wykresu trendu oraz danych tabelarycznych. Po wybraniu danego gatunku pojawia się informacja w ramach jakich programów monitoringowych gatunek jest badany.

Programy. Pokazuje szczegółowe wyniki dla wszystkich programów MPP – poprzez tabelę z liczbą powierzchni kontrolowanych w danym roku można przejść do wyników z poszczególnych powierzchni. W obrębie programu wyniki można również wyfiltrować pod względem przestrzennym, tj w danej jednostce podziału administracyjnego (województwo, powiat, gmina), podziału leśnego (leśnictwo, nadleśnictwo) oraz położenia w granicach obszarowych form ochrony przyrody (obszary Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe). Wyniki w tej zakładce można wyświetlać również dla konkretnych powierzchni monitoringowych o znanym kodzie. Wszystkie filtry przestrzenne mają możliwość zastosowania wielokrotnego wyboru (np. wyniki dla kilku powierzchni czy województw).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.