Programy jednostkowe - Monitoring Ptaków Polski

Programy jednostkowe

Ptaki są monitorowane w ramach systemu programów dedykowanych grupom gatunków lub pojedynczym gatunkom. Każdy podprogram wykorzystuje metody dostosowane do specyfiki monitorowanej grupy ptaków i jest prowadzony w odpowiednim sezonie.

Aktualnie Monitoring Ptaków Polski składa się z następujących programów poświęconych ptakom lęgowym:

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)

Gatunki objęte monitoringiem
Notowane są wszyskie gatunki. Dane o trendach obliczane są dla 110 najbardziej rozpowszechnionych gatunków

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku
Wskaźniki zagregowane:

 • wskaźnik zmian liczebności ptaków krajobrazu rolniczego
 • wskaźnik zmian liczebności pospolitych ptaków leśnych


Powierzchnie próbne
Minimum 600 powierzchni 1 km x 1 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie 15 regionów geograficznych kraju

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Tomasz Chodkiewicz, Łukasz Wardecki (mppl@otop.org.pl) oraz 16 koordynatorów regionalnych

Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP)

Gatunki objęte monitoringiem
12 łatwych do indentyfikacji, wykrycia i policzenia w obrębie powierzchni gatunków:

 • łabędź niemy Cygnus olor
 • perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
 • zausznik Podiceps nigricollis
 • bąk Botaurus stellaris
 • czapla siwa Ardea cinerea
 • bocian biały Ciconia ciconia
 • błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • żuraw Grus grus
 • śmieszka Larus ridibundus
 • rybitwa rzeczna Sterna hirundo
 • rybitwa czarna Chlidonias niger
 • gawron Corvus frugilegus


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku
Wskaźnik efektów rozrodu (łabędź niemy, bocian biały)

Powierzchnie próbne
48 powierzchni 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie 15 regionów geograficznych kraju

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MIZ PAN, Arkadiusz Sikora (sikor@miiz.waw.pl)

Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM)

Gatunki objęte monitoringiem
Notowane są wszyskie gatunki. Wiarygodne, precyzyjne dane dla 30 najbardziej rozpowszechnionych gatunków

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
352 powierzchnie 1 km x 1 km, wskazanych w granicach 44 powierzchni o wielkości 10 km x 10 km (po 8 powierzchni 1 km2 w obrębie każdej powierzchni 100 km2)

Dobór powierzchni
Powierzchnie pierwszego stopnia (10 km x 10 km) wskazywane w oparciu o losowanie warstwowe. Powierzchnie drugiego stopnia (1 km x 1 km) wskazywane pierwotnie w oparciu o schemat systematyczny, zmodyfikowany później z uwzględnieniem rozmieszczenia odpowiednich siedlisk.

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Grzegorz Neubauer (grzegorz.neubauer@uwr.edu.pl), Piotr Zieliński (piotrz@miiz.waw.pl)

Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD)

Gatunki objęte monitoringiem
11 gatunków ptaków drapieżnych oraz 1 gatunek ptaka brodzącego:

 • trzmielojad Pernis apivorus
 • kania ruda Milvus milvus
 • kania czarna Milvus migrans
 • bielik Haliaeetus albicilla
 • jastrząb Accipiter gentilis
 • myszołów Buteo buteo
 • błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • błotniak łąkowy Circus pygargus
 • orlik krzykliwy Aquila pomarina
 • pustułka Falco tinnunculus
 • kobuz Falco subbuteos
 • bocian czarny Ciconia nigra


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku
Wskaźnik efektów rozrodu (bielik, orlik krzykliwy)

Powierzchnie próbne
49 powierzchni 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w oparciu o podział kraju na 3 warstwy.

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL)

Gatunki objęte monitoringiem
6 gatunków leśnych sów:

 • puszczyk Strix aluco
 • puszczyk uralski Strix uralensis
 • uszatka Asio otus
 • włochatka Aegolius funereus
 • sóweczka Glaucidium passerinum
 • puchacz Bubo bubo


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
40 powierzchni 5 km x 5 km, wskazanych w granicach powierzchni o wielkości 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Powierzchnie pierwszego stopnia (10 km x 10 km) wskazywane w oparciu o losowanie warstwowe w oparicu o liczbę gatunków sów z I zał. DP występujących na danym obszarze. Powierzchnie drugiego stopnia (5 km x 5 km) wybierane przez obserwatora.

Realizacja
Stowarzyszenie Ochrony Sów, Sławomir Rubacha (srubacha1@gmail.com)

Monitoring Lęgowych Ptaków Morskich (MLPM)

Gatunki objęte monitoringiem

 • Bielik Haliaeetus albicilla
 • Kormoran Phalacrocorax carbo
 • Rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis

Parametry
Liczebność populacji lęgowej gatunku
Rozmieszczenie gatunku
Produktywność (tylko bielik)

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w pasie wybrzeża definiowanym jako bufor o wielkości 10 km od lini wybrzeża z uwzględnieniem zalewów przymorskich (bielik, rybitwa czubata, kormoran) lub w całym kraju (kormoran)

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (bielik)
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Szymon Bzoma (kormoran, rybitwa czubata)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych i Wód Przejściowych (MZPW, MZPWP)

Gatunki objęte monitoringiem
14 gatunków docelowych:

 • Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
 • Kormoran Phalacrocorax carbo
 • Czapla siwa Ardea cinerea
 • Łabędź niemy Cygnus olor
 • Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
 • Krzyżówka Anas platyrhynchos
 • Głowienka Aythya ferina
 • Czernica Aythya fuligula
 • Ogorzałka Aythya marila
 • Gągoł Bucephala clangula
 • Bielaczek Mergus albellus
 • Szlachar Mergus serrator
 • Nurogęś Mergus merganser
 • Łyska Fulica atra

Parametry
Liczebność gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
372 zbiorniki oraz odcinki rzek na terenie całego kraju
31 odcinków wybrzeża oraz zbiorników przymorskich

Dobór powierzchni
Najważniejsze zimowiska ptaków wodnych w skali kraju i wybrzeża Bałtyku

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Włodzimierz Meissner (w.meissner@ug.edu.pl)
Pracami projektu w poszczególnych regionach kraju kierują koordynatorzy regionalni.

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM)

Gatunki objęte monitoringiem
8 gatunków docelowych:

 • Nur rdzawoszyi Gavia stellata
 • Nur czarnoszyi Gavia arctica
 • Lodówka Clangula hyemalis
 • Markaczka Melanitta nigra
 • Uhla Melanitta fusca
 • Nurzyk Uria aalge
 • Alka Alca torda
 • Nurnik Cepphus grylle

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne

 • 42 odcinki transektowe w 12 milowej strefy przybrzeżnej
 • 8 odcinków transektowych na Ławicy Słupskiej
 • 6 odcinków transektowych na Zatoce Pomorskiej

Dobór powierzchni
Akweny o głębokości do 20-30 m w polskiej strefie wód przybrzeżnych

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Włodzimierz Meissner (w.meissner@ug.edu.pl)

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG)

Gatunki objęte monitoringiem

 • gęś zbożowa Anser fabalis
 • gęś białoczelna Anser albifrons

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
99 stanowisk obejmujących największe noclegowiska gęsi

Dobór powierzchni
Liczenia będą prowadzone noclegowiskach, na których liczebność przekracza 1000 os.

Koordynacja
PTOP Salamandra, Przemysław Wylegała (Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Kujawy, przemo@salamandra.org.pl), Bartosz Smyk (Śląsk, bartsmyk@eko.org.pl), Łukasz Ławicki (reszta kraju, izuza@interia.pl)

Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNZ)

Gatunki objęte monitoringiem

 • żuraw Grus grus

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
87 powierzchni 10 km x 10 km obejmujących noclegowiska żurawi

Dobór powierzchni
Liczenia będą prowadzone na 90 noclegowiskach, na których gatunek występuje najliczniej

Realizacja
Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN,  Łukasz Ławicki (Pomorze Zachodnie, Lubelszczyzna i Podlasie, izuza@interia.pl), Wiesław Lenkiewicz (Śląsk, vlen@vp.pl), Przemysław Wylegała (Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Kujawy, przemo@salamandra.org.pl), Arkadiusz Sikora (zlotowiska w innych częściach kraju, sikor@miiz.waw.pl)

Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD)

Gatunki objęte monitoringiem

 • Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
 • Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
180 powierzchni 2 km x 2 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie obszaru występowania gatunku

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Adam Dmoch (adam.dmoch@otop.org.pl)


Karpaty zachodnie i środkowe: Marcin Matysek: marcin.mwt@interia.pl
Karpaty wschodnie: Damian Nowak, dnowak@magurskipn.pl
Polska północno-wschodnia: Tomasz Tumiel, tomtum@op.pl
inne regiony: Tomasz Chodkiewicz tomasz.chodkiewicz@otop.org.pl

Monitoring Kulika Wielkiego (MKW)

Gatunki objęte monitoringiem

 • Kulik wielki Numenius arquata

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
100 powierzchni 2 km x 2 km

Dobór powierzchni
Losowanie w obrębie obszaru występowania gatunku


Monitoring Gatunków Rzadkich 1 (rybołów, orzeł przedni, orlik grubodzioby)

Gatunki objęte monitoringiem

 • Rybołów Pandion haliaeetus
 • Orzeł przedni Aquila chrysaetos
 • Orlik grubodzioby Clanga clanga

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (łabędź krzykliwy, podgorzałka, biegus zmienny, m. czarnogłowa)

Gatunki objęte monitoringiem

 • Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
 • Podgorzałka Aythya nyroca
 • Biegus zmienny Calidris alpina schinzii
 • Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MIZ PAN, Arkadiusz Sikora (wszyskie gatunki, sikor@miiz.waw.pl), Maria Wieloch (łabędź krzykliwy, podgorzałka mwieloch@miiz.waw.pl), Monika Zielińska (mewa czarnogłowa, m.zielinska@proornis.pl)

Monitoring Gatunków Rzadkich 3 (kraska, dubelt, wodniczka, ślepowron)

Gatunki objęte monitoringiem

 • Kraska Coracias garrulus
 • Dubelt Gallinago media
 • Ślepowron Nycticorax nycticorax
 • Wodniczka Acrocephalus paludicola

Parametry
Liczebność krajowej populacji oraz wskaźnik liczebności (wodniczka)
Rozmieszczenie gatunku oraz wskaźnik rozpowszechnienia (wodniczka)

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju. Dodatkowo dla wodniczki na głównych lęgowiskach (dolina Biebrzy, Polesie) transekty o długości 1 km

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,

Kraska: Andrzej Górski (Kurpie i Mazury, andrzej.gorski@uwm.edu.pl), Grzegorz Grygoruk (Podlasie, szofer256@wp.pl), Konrad Kata (Puszcza Sandomierska, Lubelszczyzna, katakon@poczta.fm)

Dubelt: Michał Korniluk (michal.korniluk@gmail.com)

Ślepowron: Jacek Betleja (betleja@muzeum.bytom.pl)

Wodniczka: Krzysztof Stasiak (cały kraj, krzysztof.stasiak@otop.org.pl), Piotr Marczakiewicz (Biebrza, piotr.marczakiewicz@otop.org.pl), Jarosław Krogulec (Polesie, jaroslaw.krogulec@otop.org.pl)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.