Programy monitoringu - Monitoring Ptaków Polski

Programy monitoringu

Ptaki są monitorowane w ramach systemu programów dedykowanych grupom gatunków lub pojedynczym gatunkom. Każdy podprogram wykorzystuje metody dostosowane do specyfiki monitorowanej grupy ptaków i jest prowadzony w odpowiednim sezonie.

Aktualnie Monitoring Ptaków Polski składa się z 34 programów:

Sezon lęgowy

Programy dedykowane wielu gatunkom:

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)

Gatunki objęte monitoringiem
Notowane są wszystkie gatunki. Dane o trendach obliczane są dla 110 najbardziej rozpowszechnionych gatunków

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku
Wskaźniki zagregowane:

 • wskaźnik zmian liczebności ptaków krajobrazu rolniczego
 • wskaźnik zmian liczebności pospolitych ptaków leśnych


Powierzchnie próbne
Minimum 700 powierzchni 1 km x 1 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie 15 regionów geograficznych kraju

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Tomasz Chodkiewicz, Łukasz Wardecki (mppl@otop.org.pl) oraz 15 koordynatorów regionalnych

Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM)

Gatunki objęte monitoringiem
Notowane są wszystkie gatunki stwierdzone na powierzchni.

Parametry
Wskaźniki liczebności gatunków
Wskaźniki rozpowszechnienia gatunków

Dane o trendach obliczane są dla najbardziej rozpowszechnionych gatunków


Powierzchnie próbne
250 powierzchni 1 km x 1 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie 38 największych polskich miast (powyżej 100 tys. mieszkańców)

Koordynacja
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Szymon Beuch (sbeuch@miiz.waw.pl)

Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP)

Gatunki objęte monitoringiem
7 łatwych do identyfikacji, wykrycia i policzenia w obrębie powierzchni gatunków:

 • łabędź niemy Cygnus olor
 • perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
 • bąk Botaurus stellaris
 • bocian biały Ciconia ciconia
 • błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • żuraw Grus grus
 • gawron Corvus frugilegus

W latach 2007-2022 w ramach monitoringu liczone były również:

 • zausznik Podiceps nigricollis
 • czapla siwa Ardea cinerea
 • śmieszka Chroicocephalus ridibundus
 • rybitwa rzeczna Sterna hirundo
 • rybitwa czarna Chlidonias niger


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku
Wskaźnik efektów rozrodu (łabędź niemy, bocian biały)

Powierzchnie próbne
48 powierzchni 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie 15 regionów geograficznych kraju

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MIZ PAN, Arkadiusz Sikora (sikor@miiz.waw.pl)

Monitoring Ptaków Gór (MPG)

Gatunki objęte monitoringiem

Notowane są wszystkie gatunki, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków typowych dla siedlisk wysokogórskich

Gatunki główne:
płochacz halny Prunella collaris
siwerniak Anthus spinoletta

Gatunki dodatkowe:
czeczotka brązowa Acanthis cabaret
podróżniczek Luscinia svecica svecica
świergotek łąkowy Anthus pratensis
drozd obrożny Turdus torquatus

Parametry
Wskaźniki liczebności gatunków
Wskaźniki rozpowszechnienia gatunków

Powierzchnie próbne
46 powierzchni o wielkości 2 km x 2 km (zlokalizowanych w Tatrach, Karkonoszach, Masywie Śnieżnika, na Babiej Górze i Pilsku, oraz w Bieszczadach)

Dobór powierzchni
W Tatrach wybrano do monitoringu 12 spośród 22 powierzchni zawierających min. 25% siedlisk alpejskich. Powierzchnie poza Tatrami zawierają w całości najważniejsze krajowe stanowiska skupiające większą znaną część pozatatrzańskiej populacji gatunków głównych

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Tomasz Wilk
tomasz.wilk@otop.org.pl

Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM)

Gatunki objęte monitoringiem
Notowane są wszystkie gatunki. Wiarygodne, precyzyjne dane dla 30 najbardziej rozpowszechnionych gatunków

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
368 powierzchni 1 km x 1 km, wskazanych w granicach 46 powierzchni o wielkości 10 km x 10 km (po 8 powierzchni 1 km2 w obrębie każdej powierzchni 100 km2)

Dobór powierzchni
Powierzchnie pierwszego stopnia (10 km x 10 km) wskazywane w oparciu o losowanie warstwowe. Powierzchnie drugiego stopnia (1 km x 1 km) wskazywane pierwotnie w oparciu o schemat systematyczny, zmodyfikowany później z uwzględnieniem rozmieszczenia odpowiednich siedlisk.

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Grzegorz Neubauer (grzegorz.neubauer@uwr.edu.pl), Piotr Zieliński (piotrz@miiz.waw.pl)

Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD)

Gatunki objęte monitoringiem
10 gatunków ptaków szponiastych, 2 gatunki ptaków sokołowych oraz po 1 gatunku ptaka bocianowego i krukowatego:

 • trzmielojad Pernis apivorus
 • kania ruda Milvus milvus
 • kania czarna Milvus migrans
 • bielik Haliaeetus albicilla
 • jastrząb Accipiter gentilis
 • krogulec Accipiter nisus (od 2021 roku)
 • myszołów Buteo buteo
 • błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • błotniak łąkowy Circus pygargus
 • orlik krzykliwy Clanga pomarina
 • pustułka Falco tinnunculus
 • kobuz Falco subbuteos
 • bocian czarny Ciconia nigra
 • kruk Corvus corax (od 2021 roku)


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku
Wskaźnik efektów rozrodu (bielik, orlik krzykliwy)

Powierzchnie próbne
49 powierzchni 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w oparciu o podział kraju na 3 warstwy.

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL)

Gatunki objęte monitoringiem
6 gatunków leśnych sów:

 • puszczyk Strix aluco
 • puszczyk uralski Strix uralensis
 • uszatka Asio otus
 • włochatka Aegolius funereus
 • sóweczka Glaucidium passerinum
 • puchacz Bubo bubo


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
40 powierzchni 5 km x 5 km, wskazanych w granicach powierzchni o wielkości 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Powierzchnie pierwszego stopnia (10 km x 10 km) wskazywane w oparciu o losowanie warstwowe w oparicu o liczbę gatunków sów z I zał. DP występujących na danym obszarze. Powierzchnie drugiego stopnia (5 km x 5 km) wybierane przez obserwatora.

Realizacja
Stowarzyszenie Ochrony Sów, Sławomir Rubacha (srubacha1@gmail.com)

Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego (MSKR)

Gatunki objęte monitoringiem
Gatunki podstawowe:
płomykówka Tyto alba
pójdźka Athene noctua
uszatka Asio otus
Gatunek dodatkowy:
puszczyk Strix aluco

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunków
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunków

Powierzchnie próbne
60 powierzchni 5 x 5 km

Dobór powierzchni
Wylosowane na siatce aktualnych stanowisk płomykówki i pójdźki  

Koordynacja
Stowarzyszenie Ochrony Sów, Wojciech Okliński (wojciech.oklinski@sowy.sos.pl)

Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek (MPWR)

Gatunki objęte monitoringiem
Gatunki podstawowe:
ohar Tadorna tadorna
ostrygojad Haematopus ostralegus
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
rybitwa białoczelna Sternula albifrons

Gatunki dodatkowe:
sieweczka rzeczna Charadrius dubius
mewa siwa Larus canus
rybitwa rzeczna Sterna hirundo

Parametry
Gatunki podstawowe:
Liczebność krajowej populacji gatunków podstawowych
Rozmieszczenie gatunków podstawowych

Gatunki dodatkowe:
Wskaźnik liczebności gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych gatunków podstawowych w granicach kraju

Dobór powierzchni
Wszystkie znane stanowiska lęgowe gatunków podstawowych

Koordynacja
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Szymon Beuch (sbeuch@miiz.waw.pl)

Arkadiusz Sikora (środkowe i wschodnie Pomorze)
Łukasz Ławicki (zachodnie Pomorze)
Patryk Rowiński (dolina Wisły i Bugu).

Monitoring Łąkowych Siewek (MLS) (dawniej Monitoring Kulika Wielkiego)

Gatunki objęte monitoringiem
czajka Vanellus vanellus
kulik wielki Numenius arquata
rycyk Limosa limosa
krwawodziób Tringa totatnus

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
100 powierzchni 2 km x 2 km 2015-2020
dodatkowych 60 powierzchni od roku 2021

Dobór powierzchni
Losowanie w obrębie obszaru występowania gatunku

Koordynacja
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Dominik Krupiński (dominik@bocian.org.pl)

Monitoring Rybitw Bagiennych (MCH)

Gatunki objęte monitoringiem

Gatunki główne:
rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
rybitwa czarna Chlidonias niger
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus

Gatunki dodatkowe:
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
zausznik Podiceps nigricollis
perkozek Tachybaptus ruficollis


Parametry
Wskaźnik liczebności gatunków
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunków

Powierzchnie próbne
191 powierzchni 10 km x 10 km

Dobór powierzchni
Liczenia są prowadzone na 157 najważniejszych stanowiskach gatunków głównych skupiających ok. 70% ich krajowej populacji

Koordynacja

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Szymon Beuch (sbeuch@miiz.waw.pl)

Polska południowa: Mateusz Ledwoń
Polska zachodnia i północna: Dominik Marchowski
Polska wschodnia i północno-wschodnia: Artur Goławski

Programy dedykowane 1-2 gatunkom:

Monitoring Czapli Siwej i Białej (MCZ)

Gatunki objęte monitoringiem
czapla siwa Ardea cinerea
czapla biała Ardea alba

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Dobór powierzchni
Wszystkie znane stanowiska lęgowe obu gatunków

Koordynacja
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Szymon Beuch (koordynator krajowy, południowa i wschodnia Polska, sbeuch@miiz.waw.pl), Przemysław Wylegała (zachodnia Polska, przemo@salamandra.org.pl)

Monitoring Dubelta (MDU)

Gatunek objęty monitoringiem
dubelt Gallinago media

Parametry
Wskaźnik liczebności krajowej populacji
Rozpowszechnienie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Michał Korniluk (michal.korniluk@gmail.com)

 

 

Monitoring Kormorana (MKO)

Gatunek objęty monitoringiem
kormoran Phalacrocorax carbo

Parametry
Liczebność populacji lęgowej gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w całym kraju

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Szymon Bzoma (szymbz@poczta.onet.pl)

Monitoring Kraski (MKR)

Gatunek objęty monitoringiem
kraska Coracias garrulus

Parametry
Liczebność krajowej populacji
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Andrzej Górski (andrzej.gorski@uwm.edu.pl), Łukasz Wardecki (lukasz.wardecki@otop.org.pl)

Monitoring Łabędzia Krzykliwego (MLK)

Gatunek objęty monitoringiem
łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Lata 2007-2022:
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
110 powierzchni 10 km x 10 km

Lata 2007-2022
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Dobór powierzchni
56 powierzchni wylosowanych proporcjonalnie w poszczególnych regionach z puli 202 kontrolowanych w latach wcześniejszych w ramach programu oraz 54 powierzchnie Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MIZ PAN, Arkadiusz Sikora (sikor@miiz.waw.pl), Maria Wieloch (mwieloch@miiz.waw.pl)

Monitoring Mewy Czarnogłowej (MMC)

Gatunek objęty monitoringiem
mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MIZ PAN, Monika Zielińska (m.zielinska@proornis.pl)

Monitoring Orlika Grubodziobego (MOG)

Gatunek objęty monitoringiem
Orlik grubodzioby Clanga clanga

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Orła Przedniego (MOP)

Gatunek objęty monitoringiem
Orzeł przedni Aquila chrysaetos

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Podgorzałki (MPO)

Gatunek objęty monitoringiem
podgorzałka Aythya nyroca

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Stacja Ornitologiczna MIZ PAN, Arkadiusz Sikora (sikor@miiz.waw.pl), Maria Wieloch (mwieloch@miiz.waw.pl)

Monitoring Produktywności Bielika (MBP)

Gatunek objęty monitoringiem
bielik Haliaeetus albicilla

Parametry
Liczebność populacji lęgowej gatunku
Rozmieszczenie gatunku
Produktywność (tylko bielik)

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w pasie wybrzeża definiowanym jako bufor o wielkości 10 km od linii wybrzeża z uwzględnieniem zalewów przymorskich

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS)

Gatunek objęty monitoringiem
puszczyk mszarny Strix nebulosa

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Dobór powierzchni
Wszystkie znane stanowiska lęgowe

Koordynacja
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Bartłomiej Woźniak (accipiter.nisus@wp.pl)

Monitoring Rybitwy Czubatej (MRC)

Gatunek objęty monitoringiem
rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis

Parametry
Liczebność populacji lęgowej gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Szymon Bzoma (szymbz@poczta.onet.pl)

Monitoring Rybołowa (MRY)

Gatunek objęty monitoringiem
rybołów Pandion haliaeetus

Parametry
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Komitet Ochrony Orłów, Zdzisław Cenian (kontakt@koo.org.pl)

Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD)

Gatunki objęte monitoringiem

 • dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
 • dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
180 powierzchni 2 km x 2 km

Dobór powierzchni
Losowanie warstwowe w obrębie obszaru występowania gatunku

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marcin Przymencki (marcin.przymencki@otop.org.pl)

Karpaty zachodnie i środkowe: Marcin Matysek
Karpaty wschodnie: Damian Nowak
Polska północno-wschodnia: Tomasz Tumiel
Puszcza Białowieska: Krzysztof Kajzer

Monitoring Ślepowrona (MSL)

Gatunek objęty monitoringiem
ślepowron Nycticorax nycticorax

Parametry
Liczebność krajowej populacji
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Jacek Betleja (betleja@muzeum.bytom.pl)

Monitoring Wodniczki (MWO)

Gatunek objęty monitoringiem
wodniczka Acrocephalus paludicola

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju
Na głównych lęgowiskach (dolina Biebrzy, Polesie) transekty o długości 1 km

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Krzysztof Stasiak (krzysztof.stasiak@otop.org.pl)

Biebrza: Piotr Marczakiewicz, Rafał Szczęch

Monitoring Żołny (MZO)

Gatunki objęte monitoringiem
Gatunek główny: żołna Merops apiaster
Gatunek dodatkowy: brzegówka Riparia riparia

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Lata 2020-2022:
Liczebność krajowej populacji gatunku
Rozmieszczenie gatunku

Powierzchnie próbne
120 powierzchni 10 km x 10 km

Lata 2020-2022
Liczenie na wszystkich znanych stanowiskach lęgowych w granicach kraju

Dobór powierzchni
100 powierzchni wylosowanych z puli 248 kontrolowanych w latach wcześniejszych w ramach programu (60 powierzchni z puli zasiedlonych w latach cenzusu przez co najmniej 5 par, 30 powierzchni z puli zasiedlonych w latach cenzusu przez mniej niż 5 par, 10 powierzchni zerowych, niezasiedlonych w latach cenzusu lub zasiedlonych przez tylko jedną parę w jednym sezonie) oraz 20 powierzchni „ślepych”, na których do tej pory nie zarejestrowano gniazdowania żołny, położonych w promieniu 10 km od granic jednej z 248 powierzchni MZO, z dominacją otwartego krajobrazu rolniczego

Koordynacja
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Szymon Beuch (sbeuch@miiz.waw.pl)

Sezon przelotów i zimowania

Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM)

Gatunki objęte monitoringiem
8 gatunków docelowych:

 • Nur rdzawoszyi Gavia stellata
 • Nur czarnoszyi Gavia arctica
 • Lodówka Clangula hyemalis
 • Markaczka Melanitta nigra
 • Uhla Melanitta fusca
 • Nurzyk Uria aalge
 • Alka Alca torda
 • Nurnik Cepphus grylle

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne

 • 42 odcinki transektowe w 12 milowej strefy przybrzeżnej
 • 8 odcinków transektowych na Ławicy Słupskiej
 • 6 odcinków transektowych na Zatoce Pomorskiej

Dobór powierzchni
Akweny o głębokości do 20-30 m w polskiej strefie wód przybrzeżnych

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Włodzimierz Meissner (w.meissner@ug.edu.pl)

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych i Wód Przejściowych (MZPW, MZPWP)

Gatunki objęte monitoringiem
14 gatunków docelowych:

 • Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
 • Kormoran Phalacrocorax carbo
 • Czapla siwa Ardea cinerea
 • Łabędź niemy Cygnus olor
 • Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
 • Krzyżówka Anas platyrhynchos
 • Głowienka Aythya ferina
 • Czernica Aythya fuligula
 • Ogorzałka Aythya marila
 • Gągoł Bucephala clangula
 • Bielaczek Mergellus albellus
 • Szlachar Mergus serrator
 • Nurogęś Mergus merganser
 • Łyska Fulica atra

Parametry
Liczebność gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
563 zbiorniki oraz odcinki rzek na terenie całego kraju
39 odcinków wybrzeża oraz zbiorników przymorskich

Dobór powierzchni
Najważniejsze zimowiska ptaków wodnych w skali kraju i wybrzeża Bałtyku

Koordynacja
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Włodzimierz Meissner (w.meissner@ug.edu.pl)
Pracami projektu w poszczególnych regionach kraju kierują koordynatorzy regionalni.

Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG)

Gatunki objęte monitoringiem

 • gęś zbożowa Anser fabalis
 • gęś tundrowa Anser serrirostris
 • gęś białoczelna Anser albifrons

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
85 powierzchni 10 km x 10 km obejmujących noclegowiska gęsi

Dobór powierzchni
92 stanowiska obejmujące największe noclegowiska gęsi, w tym:

 • w okresie zimowym - wszystkie noclegowiska, na których regularnie nocuje co najmniej 1000 gęsi (77 noclegowisk)
 • w okresie migracji - noclegowiskach, na których stwierdzono spełnienie przynajmniej jednego z 2 kryteriów do wyznaczania obszarów IBA: C3 (co najmniej 12 000 gęsi białoczelnej i/lub co najmniej 6 000 gęsi zbożowej/tundrowej) lub C4 (łączna liczebność gęsi co najmniej 20 000 os.) (40 noclegowiska w okresie migracji jesiennej oraz 57 noclegowisk w okresie migracji wiosennej)


Koordynacja
PTOP Salamandra

Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Kujawy: Przemysław Wylegała
Śląsk: Bartosz Smyk
reszta kraju: Łukasz Ławicki

Monitoring Gęsi Zbożowej (MGZ)

Gatunek objęty monitoringiem
gęś zbożowa Anser fabalis

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
27 powierzchni 10 x 10 km

Dobór powierzchni
Wybrane na podstawie aktualnej wiedzy o rozmieszczeniu głównych żerowisk gęsi z kompleksu zbożowej w okresie zimowania

Koordynacja
PTOP Salamandra, Przemysław Wylegała

Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNZ)

Gatunki objęte monitoringiem

 • żuraw Grus grus

Parametry
Wskaźnik liczebności gatunku
Wskaźnik rozpowszechnienia gatunku

Powierzchnie próbne
103 powierzchnie 10 km x 10 km obejmujące noclegowiska żurawi

Dobór powierzchni
Liczenia są prowadzone na 112 noclegowiskach, na których gatunek występuje najliczniej

Realizacja
Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN,  Łukasz Ławicki (Pomorze Zachodnie, Lubelszczyzna i Podlasie, izuza@interia.pl), Wiesław Lenkiewicz (Śląsk, vlen@vp.pl), Przemysław Wylegała (Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Kujawy, przemo@salamandra.org.pl), Arkadiusz Sikora (zlotowiska w innych częściach kraju, sikor@miiz.waw.pl)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.