Deklaracja dostępności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://monitoringptakow.gios.gov.pl/MPP2 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://monitoringptakow.gios.gov.pl/MPP2.

Stan dostępności cyfrowej

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niedostępne elementy i treści

Na stronie występują następujące błędy:


Tabele w formularzach posiadają nieprawidłowe opisy elementów. Sposób użycia tabeli oraz brak etykiet powodują, że użytkownik korzystający z nawigacji przyciskiem „Tab” i czytników stron nie jest w stanie ustalić, w której kolumnie się znajduje. Ze względu na optymalizację kosztów na ten moment nie jest planowana zmiana w formularzach. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane znajdują się poniżej w treści deklaracji.

Deklarację sporządzono dnia: 2024-05-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Andrzej Szmyt a.szmyt@gios.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 369 23 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do- rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, (02-362) Warszawa. Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeską. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją miejską: autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskiej" . Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej - po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla pojazdów. Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony. Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przyciski w windach są opisane alfabetem Braille' a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Budynek jest chroniony przez całą dobą.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu Środowiska (12. piętro)
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Siedziba Departamentu Monitoringu Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska znajduje się w budynku przy Alejach Jerozolimskich nr 92 w Warszawie, na 12 piętrze. Dojazd do obiektu możliwy jest komunikacją publiczną: autobusami nr 127, 158, 159 – przystanek „Spiska 02”. Do budynku prowadzi wejście od Alei Jerozolimskich. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów oraz podjazd dla wózków, który znajduje się po lewej stronie. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, obok których jest odblokowywana przez recepcjonistę bramka, przez którą może przejechać osoba na wózku inwalidzkim. W budynku znajdują się cztery windy, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym po budynku. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze mają szerokość 160 cm, ściany, drzwi i numery pomieszczeń mają kontrastowe kolory. W obiekcie nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny płatny parking, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kontakt dla osób z niepełnosprawnością

Interesanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem (tj. planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

Zgłoszenie powinno zawierać także informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) jest bezpłatna.