Monitoring ptaków

Ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

bird0

Zestawienie danych z obserwacji ptaków.

Portal zestawia dane zbierane w ramach programów monitoringu populacji ptaków prowadzonych na obszarze kraju na zlecenie GIOŚ. [Więcej danych o programie]

Dostępne w portalu informacje są zorganizowane w cztery działy:

  • dane o trendach rocznych wskaźników liczebności wybranych gatunków (przy niektórych gatunkach także wskaźników rozrodczości),
  • dane o wykonanych w poszczególnych latach kontrolach powierzchni próbnych w podziale na jednostki administracyjne i lata,
  • informacje o rozmieszczeniu powierzchni próbnych przedstawione na podkładzie GoogleMaps oraz o szczegółowych wynikach kontroli terenowych,
  • informacje o statusie ochronnym europejskich gatunków ptaków – tj. o ich ochronie w ramach wybranych regulacji prawnych (Dyrektywa Ptasia, Konwencja Berneńska, ochrona gatunkowa w granicach Polski itd.)

Sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej